Kira Sorunları El Kitabı

İSMAİL DURAK ÜNLÜ (Yozgat) – Siz, lütfederfazla verirseniz, ben, artanını size iade ederimSayın Başkan. BAŞKAN – Soru tevcih imkânınız var efendim;sormuşsunuzdur herhalde… ÇEVRE BAKANI M. ZİYATTİN TOKAR (Devamla)- Sayın Başkan, yarısına ancak gelebildim… Bunun yanında, aralıkta, 1997 programını,eğitim programını, meslek içi eğitimprogramını hazırlayacağız. Görev yapan hâkim arkadaşlarımızın5 609’u vakıf ve devlet lojmanlarında, 43’üise, kiralık lojmanlarda oturmaktadırlar. ADALET BAKANI ŞEVKET KAZAN (Devamla) – Şimdi, bizimbütçemiz 60 trilyondur ve inşallah bütünödenekleri karşılamaya yetecektir, bunu da göreceksiniz,bütün arkadaşlar görecektir. NİHAT MATKAP (Hatay) – Kendisi hemşerimdir, güzelde konuşur; 2 dakika süre verin efendim. Göl ve akarsularımız kirletilerek, tatlısu kaynaklarının ve kıyılarımızındoğal ve ekolojik dengeleri bozulmaktadır. Buna rağmen, maalesef, bilhassa da yanlış eğitimpolitikası sonucu, ülkemizde hak anlayışızayıflamış, ihtilaflar artmış,dava dosyaları dağ gibi büyümüştür.

Üst mahkemelereve kurulacak ihtisas mahkemelerine üye atamasınıda Yargıtay Genel Kurulu yapmalıdır. Sayın milletvekilleri, yargıya müdahale, sadecekararları etkileyecek emir ve talimatlarla olmaz; yeterlikaynağı adaletin emrine sunmamak ve bunda yıllarcadirenerek mahkemeleri ve hâkimleri fiilen yargı yetkisinikullanamaz hale sokmak, yargının bağımsızlığınaaçık ve çok etkili bir müdahaledir,dolaylı yoldan Anayasanın ruhunun ihlalidir. (DSPsıralarından alkışlar) Bu kuralıyıllardır ihlal edenler hükümetlerdir,Meclisin iktidarı oluşturan partileridir, adaletbakanlarıdır. Daha önce de belirttiğim gibi, var olanı korumak,bozulanı, yıkılanı yeniden hayatageçirmekten daha kolaydır. Ülkemizdeki doğalkaynakların ve doğal dengenin bozulmadan korunabilmesiiçin, birtakım tedbirlerin zamanında alınmasıgereklidir; zira, bozulanı düzeltmemiz, yok olanıyerine koyabilmemiz için, akıl almaz derecede yüksekmaddî külfetin yanında, bir de, zamana ihtiyacımızvardır. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; YargıtayCumhuriyet Başsavcılığı, görevve yetkileri Anayasa ve Yargıtay Kanununca belirlenmişçok önemli bir makamdır. Yargıtay nezdindegörev yapıyor olmasına rağmen, Yargıtaydakiönemli görevleri dışında Anayasave yasalarca kendisine başka görevlerde verilmiştir.Siyasî partilerler ilgili ve Anayasa Mahkemesinin YüceDivan olarak çalışması sırasındakigörevlerinin Yargıtayla bir ilgisi yoktur. Yargıtay dairelerinin tamamı bilgisayar ağıyladonatılmış olup, müzakere salonlarındamevzuatın tamamı ve son yirmibeş yıldakiemsal kararlar, görev yapan üyelerin bilgisine anındasunulmaktadır. Ayrıca, her gün saat 17.00’densonra, dairelerde yapılan bütün işlemlerbilgisayara yüklenmekte, ertesi gün sabah mesainin başlamasındanitibaren, Yargıtaya bizzat veya telefonla başvuranilgili herkese; dosyasının numarası, gönderildiğidaire ve işlem yapılmışsa yapılanişlem hakkında bilgi verilmektedir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m.170/2 uyarınca cumhuriyet savcısı; soruşturma aşamasında toplanan delillerin, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturması halinde kamu davasını açabilmek için iddianame düzenlemek zorundadır. İşbu yazımızda; cep telefonu numarası ile fotoğraf ve sair veri, bilgi ve görsellerin kişisel veri olma özelliği ile bunların işlenip başkalarına verilmesi fiillerinin suç olup olmadığı ele alınacaktır. Maddesinde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama) suçu düzenlenmiştir. Maddenin ilk fıkrasında suçun tanımına dokunulmaksızın, ceza miktarı 2009 yılında yapılan değişiklikle artırılmış ve yine maddeye aynı değişiklikle ikinci fıkra olarak suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini kabul suçu eklenmiştir. Sokaklarda yaşayan veya sokaklara terk edilmiş hayvanlar, düpedüz sahipsiz, kimsesiz bırakılmış, korumasız, güvenceden yoksun, yaşam hakları sürekli şekilde tehdit altında bulunan şanssız, kadersiz hayvanlardır. Kadersiz, bizim gibi nefes alıp veren, acı duyan, yaşayan canlılardır, varlıklardır.

  • Türkiye’nin kirlilik atlasına baktığımızda,hava kirliliğiyle ilgili, şehirleşmenin ve endüstriningetirdiği olumsuzluklar ortadadır.
  • Meteorolojinin uygulamadaki büyük yararlarındanbirini, geçmiş günlerde değerlendirmişolduk.
  • Biz, bu meseleyi çözmekiçin, Genel Müdürlük olarak, şu andaçalışıyoruz.
  • 29) Zor kullanma yetkisine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – Evet, son sözlerimi söylerkenşöyle diyorum; insanı insan yapan, insanı,insanı kabîl yapan ancak dparibahis. ABDULLAH ARSLAN (Devamla) – Sayın milletvekilleri, dindenbahsediyorum; dinin lüzumundan bahsediyorum. YAHYA ŞİMSEK (Bursa) – Halkın Müslümanolması ayrı bir şey, devletin dininin olmasıayrı bir şey… Şahısları adına son konuşmacıSayın Abdullah Arslan, bütçenin lehinde konuşacaklardır. Değerli milletvekilleri, toplumumuza din hizmeti sunmak üzeregörevlendirilen ve ülkemizin en ücra köşesinebile hizmet götüren bu büyük teşkilatınmensuplarıyla bir arada çalışmak, benimiçin en büyük bir gurur kaynağı olmaktadır;bunu burada söylemeyi bir görev addediyorum kendime. Ülkemizdeki tarihî ve turistik camileri ziyaret edenyerli ve yabancı kişilere ücretsiz olarak dağıtılmaküzere, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızcave Arapça dillerinde, tarihî camileri ve İslamdinini anlatan broşürlerden 100’er bin adet bastırılmışve dağıtılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı,personel eğitim çalışmalarını,İstanbul, Konya, Antalya, Bolu, Elazığ, Kastamonuve Manisa Eğitim Merkezlerinde sürdürmektedir. Açılmaçalışmaları tamamlanmak üzereolan Trabzon-Akçaabat Eğitim Merkezi ve inşaatıbitirilmek üzere olan Erzurum Eğitim Merkeziyle, eğitimmerkezi sayımız 9’a yükselecektir. Ayrıca,Bursa-İhsaniye Eğitim Merkezinin inşaatıda devam etmektedir.

İslam dinî,kadının statüsünü eskisiyle kıyaslanmayacakölçüde yükseltmiştir; fakat, Batı’daözellikle Fransız İhtilalinin etkisiyle eşitlikfikri her anlamda büyük mesafe aldığıhalde, maalesef, İslam ülkelerinde bu evrim olmamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;dinler, insanların yaratıldığıgünden beri vardır; hukuk, ahlak gibi toplum kurallarındanbiridir. Dinler, insanlığı ve toplumu, dahaiyiye, daha güzele ve daha doğruya ulaştırmayaçalışan ilahî ve kutsal kaynaklardır.İnsanlığın son dini İslam, sonpeygamberi Hazreti Muhammed, son kitabı Kur’an-ıKerim’dir. İslam Dini, kendisinden önce gelen ilahîmesajları tamamlayan, insanları doğruya, iyiyeyönelten, bilimden, haktan yana, akılcı, uygarve çağdaş olmaya açık bir dindir.Akılcılığı sayesindedir ki, fezaçağında dahi fertlerin ruhî gereksiniminecevap veren manevî bir cihazlanmadır. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar;konuşmama, dinin fert ve toplum hayatındaki önemineişaret ederek başlamak istiyorum. Bir dine inanma,onu benimseme, öğrenme, yaşama ve yayma hakkı,temel insan haklarındandır. Aynı zamanda,din, insan kimliğinin önemli bir parçası,hayatı anlamlı ve yaşanabilir kılantemel değerlerin bütünüdür. Ama, bu, hep böylegitmeyecektir; kin, kan, nefret ve barbarlık temeline dayalıbu dünya düzeni çok kısa zamanda değişecek;sevgiye, kardeşliğe, insanlığa, merhameteve adalate dayalı yeni sistem mutlaka, ama mutlaka kurulacaktır.(RP sıralarından alkışlar) Çünkü,kardan adamların hükmü güneş doğuncayakadardır. Bu erimeesnasında, yere düşen parçalar, elbette,birtakım cayırtı ve çatırtılarçıkaracaktır; bu da gayet doğaldır.İşte, dünyada çıkan sesler debu seslerdir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı; ruhsat alarak işyeri açmak ve çalışmak için engeli bulunmayan işyerine verilen izindir.

Bu yazımızda; tek veya belirleyici delilin tanık beyanı olduğu durumlarda adil/dürüst yargılanma hakkı kapsamında korunan tanık sorgulama hakkına ilişkin riayet edilmesi gereken usuli güvenceler, mahkeme kararları çerçevesinde incelenecektir. Aşağıda, Altılı Masa olarak bilinen ve altı siyasi partiden oluşan siyasi partilerin birlikte yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlayıp kamuoyuna sunduğu bir kısım değişiklik önerilerine yer verilecektir. Altılı Masa, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem olarak adlandırdığı ve Başkanlık sisteminden ayrılmak suretiyle demokrasinin ve hukukun güçlendirileceğine dair ortak önerilerinin hayata geçebilmesi için yeni bir Anayasa yerine Anayasanın 175. Maddesi uyarınca yapılacak kapsamlı değişikliklerin yeterli olacağını düşünmektedir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin (İHAM) “hukuki kesinlik”, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ise “hukuki belirlilik” olarak adlandırdığı ilke, hukuk devletinin asli gereklerinden birisidir. İHAM ve AYM kararlarında, “hukuki kesinlik/belirlilik” ilkesi çoğu zaman “hukuki güvenlik” ilkesi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Çocuk ıslahevleri ve cezaevlerinin artırılmasıiçin, Bakanlığın büyük birçalışma içerisine girmesi gerekmektedir. Cezaevleri şartları iyileştirilmeli; personeli,meslek içi eğitimden geçirilmeli ve maddîdurumları iyileştirilmeli; cezaevi müdürlerineverilen yetkiler yeniden gözden geçirilmeli, varsaaksaklıkları giderilmelidir. Adalet Bakanlığının, Türkiye veAvrupa Birliğiyle ilgili yargının geleceğineyönelik kısa, orta ve uzun vadeli herhangi bir çalışmasıyoktur. APK Başkanlığı, klasik içsürgün görünümünü doğrularcasınaküstürülmüş veya siyasî ulufedenyararlandırılmış bürokratlarıneline terk edilmiş bulunmaktadır. Adaletin geç tecelli etmesi, davaların artmasınasebebiyet vermektedir. Dolayısıyla, bu da toplumdasosyal rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. O halde, yapılması gerekenbir diğer husus, hâkim ve savcı sayısınınartırılmasıdır.

Üyeliğe seçilmedenönce, belli bir süre tetkik hâkimliği ve savcılıkyapması şartı aranmalıdır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilişinin48 inci yıldönümünü kutluyoruz. Türkiye,1949’da imzaladığı bu beyannamenin tamamlayıcısıolan Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesive Dayanışma Hakları Sözleşmesinihenüz imzalamadı, Çocuk Hakları Sözleşmesineçekinceler koydu, idam cezasını yasaklayanAvrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Ek6 Nolu Protokolünü imzalamadı. Çevresel Etki DeğerlendirmeYönetmeliği gereğince, yapılacak en küçükfaaliyet için Çevre Etki Değerlendirme, yaniÇED raporu hazırlanması gerekmektedir. Bununiçin de, en küçük faaliyette bile, faaliyetinsahibinin Ankara’ya, Çevre Bakanlığınave Çevre Koruma Kurulu Başkanlığınagönderilmesi vatandaşlarımızınhaklı tepkisine neden olmakta ve vatandaşınfaaliyet azmini kırmaktadır. Kanun ve yönetmeliklere rağmen, çok sayıdasanayi ve işletme, arıtma tesislerini kurmamaktaya da kurulu tesisi çalıştırmamak içinçeşitli mazeretler ileri sürmektedirler; yasalardakiboşluklara ve insanlarımızın hoşgörüsünesığınarak çevreyi kirletmeye devam etmektedirler. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunda, savcılıkmüessesesini temsilen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınınbulunmasını da bir ihtiyaç olarak telakkietmekteyiz. 1961 Anayasasında mevcut olup da 1982 Anayasasındaterk edilen Yüksek Savcılar Kurulunun eksikliğibir nebze olsun telafi edilmiş olacaktır. Öteyandan, Yargıtay Başkanının da, Hâkimlerve Savcılar Yüksek Kurulunun tabiî üyesiolarak bulunmasının gerekliliği açıktır. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yargıtayımızın1994 Malî Yılı Kesin Hesap Kanunu Tasarısınagöre 229 milyar lira olan harcaması, 1995’te 408 milyarlira olarak gerçekleşmiştir; 1996 ödeneği606 milyar 425 milyon, 1997 ödeneği ise 1 trilyon 236milyar 700 milyon lira olarak öngörülmüştür.Yargıtay zirvesi, mütevazı bir yaklaşımla,bu ödeneğin yeterli olduğunu ifade etmektedir. Adalet camiasında tüm çalışanlarınşartlarının düzeltilmesi, boş kadrolarındoldurulması, hatta yeni kadroların ihdası,netice itibariyle, bütçe işidir. 1997 bütçesindecari giderlere ayrılan 55 trilyonun 45 trilyonu personelharcamaları içindir.